Warunki korzystania

Warunki korzystania:

Przed korzystaniem z niniejszej witryny internetowej proszę uważnie przeczytać te warunki korzystania („Warunki”).

Niniejsza witryna internetowa („Witryna”) jest zapewniana przez spółkę Graphic Controls i może być wykorzystywana wyłącznie do celów informacyjnych. Korzystając z Witryny lub pobierając materiały z witryny użytkownik wyraża zgodę na określone tu Warunki. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na Warunki, nie może korzystać, przeglądać Witryny ani pobierać materiałów z Witryny.

Jeśli spółka Graphic Controls uzna, że użytkownik nie spełnia tych Warunków, spółka Graphic Controls zastrzega sobie prawo do blokowania według swego własnego uznania i bez uprzedzenia dostępu użytkownika do niniejszej Witryny, do badania, udziału i współpracy z władzami porządkowymi oraz do ścigania cywilnego lub karnego wszelkich domniemanych lub w istocie nielegalnych aktywności obejmujących niniejszą Witrynę.

Ograniczona licencja

Zgodnie z podanymi tu Warunkami, spółka Graphic Controls udziela niewyłącznego, nieprzenaszalnego ograniczonego prawa do uzyskiwania dostępu, użytkowania i wyświetlania niniejszej Witryny oraz prezentowanych w niej materiałów. Użytkownik zgadza się nie zakłócać i nie podejmować prób zakłócenia działania Witryny w jakikolwiek sposób.

Spółka Graphic Controls upoważnia użytkownika do wyświetlania i pobierania informacji („Materiały”) na niniejszej Witrynie wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Niniejsze upoważnienia nie obejmuje przeniesienia tytułu w Materiałach lub kopiach Materiałów i podlega następującym ograniczeniom:

  1. użytkownik musi zachować na wszystkich kopiach pobranych Materiałów wszystkie uwagi dotyczące praw autorskich i inne uwagi dotyczące zastrzeżeń zawartych w Materiałach,
  2. użytkownik nie może w żaden sposób modyfikować Materiałów, reprodukować ich ani wyświetlać publicznie, odtwarzać, dystrybuować ani w inny sposób korzystać z nich do jakichkolwiek celów publicznych lub komercyjnych oraz
  3. użytkownik nie może przesyłać Materiałów do jakiejkolwiek innej osoby jeśli nie przekaże im powiadomienia i jeśli nie zgodzą się oni zaakceptować zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków.

Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich dodatkowych ograniczeń wyświetlanych na Witrynie, które mogą być od czasu do czasu aktualizowane. Niniejsza Witryna, w tym wszystkie Materiały, jest chroniona międzynarodowymi prawami autorskimi oraz postanowieniami umów. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich praw dotyczących znaków towarowych, praw autorskich i innych praw międzynarodowych w ramach korzystania z niniejszej Witryny i zapobiegać nieupoważnionemu kopiowaniu Materiałów. Za wyjątkiem sytuacji wyrażonych w niniejszych Warunkach, spółka GRAPHIC CONTROLS nie udziale żadnego wyrażonego ani domniemanego prawa do jakichkolwiek patentów, znaków towarowych, praw autorskich ani tajemnic handlowych.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

MATERIAŁY MOGĄ ZAWIERAĆ NIEDOKŁADNOŚCI ORAZ BŁĘDY TYPOGRAFICZNE. FIRMA GRAPHIC CONTROLS NIE GWARANTUJE DOKŁADNOŚCI ANI KOMPLETNOŚCI MATERIAŁÓW ANI NIEZAWODNOŚCI JAKICHKOLWIEK PORAD, OPINII, OŚWIADCZEŃ LUB INNYCH INFORMACJI WYŚWIETLANYCH LUB ROZPOWSZECHNIANYCH ZA POŚREDNICTWEM Witryny. UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE JAKIEKOLWIEK POLEGANIE NA TAKIEJ OPINII, PORADZIE, OŚWIADCZENIU, MEMORANDUM LUB INFORMACJI BĘDZIE NA JEGO WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ. SPÓŁKA GRAPHIC CONTROLS ZASTRZEGA SOBIE PRAWO, WEDŁUG SWEGO WŁASNEGO UZNANIA, DO KORYGOWANIA WSZELKICH BŁĘDÓW LUB POMINIĘĆ W JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI Witryny. SPÓŁKA GRAPHIC CONTROLS MOŻE W DOWOLNYM MOMENCIE BEZ OSTRZEŻENIA DOKONYWAĆ WSZELKICH INNYCH ZMIAN Strony, MATERIAŁÓW I PRODUKTÓW, PROGRAMÓW, USŁUG LUB (EWENTUALNYCH) CEN OPISANYCH W Witrynie.

NINIEJSZA Witryna I MATERIAŁY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA TEJ Witrynie SĄ DOSTARCZANE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ, BEZ ŻADNEGO RODZAJU GWARANCJI WYRAŻONEJ WPROST LUB DOROZUMIANEJ, W TYM BEZ JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZENIA PRAW LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE DOPUSZCZAJĄ WYŁĄCZENIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W ZWIĄZKU Z CZYM POWYŻSZY WYJĄTEK MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA.

Witryny stron trzecich

Dla wygody użytkownika spółka Graphic Controls może w ramach Witryny zapewniać łącza do witryn internetowych obsługiwanych przez inne jednostki. Korzystając z tych Witryn użytkownik opuszcza Witrynę. Jeżeli użytkownik zdecyduje się odwiedzić jakąkolwiek Witrynę przez łącze, czyni to na własne ryzyko i jego obowiązkiem jest podjąć wszelkie środki ochrony przed wirusami lub innymi szkodliwymi elementami. Spółka Graphic Controls nie udziela żadnej gwarancji i nie zatwierdza żadnych witryn internetowych do których łącza znajdują się w ramach Witryny, dostępnych na nich informacji ani opisanych na nich produktów lub usług. Łącza nie oznaczają, że spółka Graphic Controls lub sponsorzy niniejszej Witryny zatwierdzają, są powiązani lub legalnie autoryzują stosowanie jakichkolwiek znaków towarowych, nazw handlowych, logo ani symboli praw autorskich wyświetlanych lub dostępnych za pośrednictwem łączy, ani że jakakolwiek Witryna dostępna przez łącze jest upoważniona do korzystania z jakichkolwiek znaków towarowych, nazw handlowych, logo lub symboli praw autorskich spółki Graphic Controls lub jej oddziałów bądź podmiotów zależnych.

Zewnętrzne łącza do Witryny

Wszelkie łącza do Witryny muszą być zatwierdzone pisemnie przez spółkę Graphic Controls; spółka Graphic wyraźnie zgadza się na łącza, gdzie:

  1. łącze jest łączem wyłącznie tekstowym, zawierającym jedynie nazwę „Graphics Controls”
  2. łącze „wskazuje” wyłącznie adres www.graphiccontrols.com ale nie głębiej położone strony
  3. aktywowane przez użytkownika łącze wyświetla stronę domową Witryny na pełnym ekranie i jest ona w pełni sprawna oraz umożliwia nawigację w oknie przeglądarki, a nie w obrębie „ramki” na stronie z łączem do Witryny; oraz
  4. wygląd, pozycja i inne aspekty łącza nie mogą tworzyć fałszywego wrażenia, że jednostka lub jej aktywności bądź produkty są powiązane z lub sponsorowane przez spółkę Graphics Controls ani uszkadzać lub rozwadniać dobrą wolę związaną z nazwą i znakami towarowymi spółki Graphic Controls lub jej spółkami zależnymi.

Spółka Graphic Controls zastrzega sobie prawo do odwołania zgody na łącze w dowolnym momencie według swego uznania i bez uprzedzenia.

Informacje dostarczane przez użytkownika

Wszelkie możliwe do zidentyfikowania dane osobowe, które mogą być przekazane spółce Graphic Controls za pośrednictwem niniejszej Witryny są chronione przez politykę prywatności powiązaną z niniejszą Witryną. Spółka Graphic Controls nie wymaga i użytkownik nie powinien wysyłać do spółki Graphic Controls żadnych poufnych lub zastrzeżonych informacji za pośrednictwem tej Witryny. Użytkownik zgadza się, że jakiekolwiek informacje lub materiały przekazywane przez użytkownika lub osoby działające w jego imieniu do spółki Graphic Controls nie będą uznawane za poufne ani zastrzeżone. Przekazanie takich informacji lub materiałów spółce Graphic Controls oznacza udzielenie spółce Graphic Controls nieograniczonej, nieodwoływalnej, ogólnoświatowej, nieodpłatnej licencji na korzystanie, reprodukowanie, wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, przesyłanie i dystrybuowanie takich informacji i materiałów, a także wyrażenie zgody, że spółka Graphic Controls może dowolnie wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje lub know-how, które użytkownik lub osoby działające w jego imieniu przekazały spółce Graphic Controls. Ponadto użytkownik uznaje, że spółka Graphic Controls nie chce i użytkownik powinien zagwarantować, że nie będzie przekazywał spółce Graphic Controls żadnych informacji lub materiałów, które są zniesławiające, zawierają groźby, są obsceniczne, napastliwe lub w inny sposób niezgodne z prawem bądź zawierają materiał zastrzeżony stron trzecich.

Rekompensata i ograniczenia szkód

Użytkownik będzie rekompensował i zwolni spółkę Graphic Controls, jej kadrę kierowniczą, dyrektorów, udziałowców, spółki zależne i pracowników ze wszelkich kosztów, odszkodowań, odpowiedzialności, wydatków (w tym kosztów prawnych) poniesionych w związku lub wynikających z korzystania użytkownika z Witryny bądź w celu uniknięcia jakichkolwiek roszczeń lub żądań stron trzecich, jeżeli korzystanie przez użytkownika z Witryny narusza jakiekolwiek obowiązujące prawa lub przepisy bądź prawa jakichkolwiek stron trzecich.

W ŻADNYM WYPADKU SPÓŁKA GRAPHIC CONTROLS LUB JEJ KADRA KIEROWNICZA, DYREKTORZY, UDZIAŁOWCY, SPÓŁKI ZALEŻNE BĄDŹ PRACOWNICY NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ PRZED JAKIMIKOLWIEK JEDNOSTKAMI ZA DOWOLNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, WYNIKOWE LUB INNE SZKODY (W TYM BEZ OGRANICZEŃ ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ ZYSKÓW, PRZERWANIE DZIAŁALNOŚCI, UTRATĘ INFORMACJI LUB PROGRAMÓW BĄDŹ INNYCH DANYCH W SYSTEMACH OBSŁUGI INFORMACJI UŻYTKOWNIKA), KTÓRE SĄ ZWIĄZANE ZE STOSOWANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ STOSOWANIA LUB NIESTABILNOŚCIĄ STOSOWANIA, TREŚCI, MATERIAŁÓW I FUNKCJI Witryny LUB JAKIEJKOLWIEK POWIĄZANEJ WITRYNY, NAWET JEŻELI SPÓŁKA GRAPHIC CONTROLS ZOSTANIE WYRAŹNIE POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

Zmiany

Spółka Graphic Controls zastrzega sobie prawo, według swego własnego uznania, do zmieniania, modyfikowania, dodawania lub usuwania dowolnej części tych Warunków, w całości lub części, w dowolnym momencie, bez uprzedzenia. Zmiany niniejszej Umowy będą obowiązywać po opublikowaniu powiadomienia o takich zmianach. Dalsze korzystanie z Witryny po opublikowaniu wszelkich zmian niniejszych Warunków będzie uznawane za zaakceptowanie tych zmian.

Spółka Graphic Controls może w dowolnym momencie przerwać, zmienić, zawiesić lub zakończyć dowolny aspekt Witryny, w tym dostępność dowolnej cechy Witryny. Spółka Graphic Controls może także nałożyć ograniczenia na określone cechy i usługi lub ograniczyć dostęp użytkownika do części lub całości Witryny bez uprzedzenia lub odpowiedzialności. Spółka Graphic Controls może przerwać Upoważnienie, prawa i licencje udzielone powyżej i po takim przerwaniu użytkownik powinien niezwłocznie zniszczyć wszystkie Materiały.

Użytkownicy międzynarodowi i wybór prawa

Niniejsza Witryna jest obsługiwana i zarządzana z terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. W przypadku dostępu do niniejszej Witryny z lokalizacji spoza Stanów Zjednoczonych, użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich lokalnych praw. Niniejsze Postanowienia i Warunki będą podlegały prawom Stanu Nowy Jork pomijając konflikt z przepisami prawa. Użytkownik zgadza się na jurysdykcję sądów znajdujących się w Stanie Nowy Jork w celu rozstrzygania wszelkich sporów wynikających lub związanych z niniejszymi Warunkami i (lub) korzystaniem z Witryny.

Niniejsze Warunki stanowią całość umowy między spółką Graphic Controls i użytkownikiem względem korzystania z Witryny. Wszelkie podstawy roszczeń użytkownika w odniesieniu do korzystania z Witryny muszą być przeprowadzone w ciągu jednego (1) roku od powstania roszczenia lub podstawy roszczenia. Jeżeli z dowolnej przyczyny sąd kompetentnej jurysdykcji stwierdzi, że dowolne postanowienie Umowy lub jej części jest niemożliwe do wyegzekwowania, wówczas postanowienie będzie egzekwowane w maksymalnym dopuszczalnym zakresie zgodnie z intencją Umowy i pozostała część niniejszej Umowy będzie nadal obowiązywać.

Wymogi eksportowe

Spółka Graphic Controls jest zobowiązana do przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących kontroli eksportu USA. Niniejsze towary, technologie lub oprogramowanie zostały wyeksportowane ze Stanów Zjednoczonych zgodnie z przepisami dotyczącymi eksportu. Niedozwolone są odchylenia sprzeczne z prawem Stanów Zjednoczonych.

Polityka prywatności

Spółka Graphic Controls jest zobowiązana do ochrony wszelkich danych osobowych, które mogą być nam dostarczone. Ponadto spółka Graphic Controls uznaje znaczenie informowania użytkownika, w jaki sposób traktujemy informacje o nim, które możemy otrzymać z Witryny.

Zebrane informacje

Ogólnie można odwiedzać Witrynę bez informowania nas kim się jest ani ujawniania jakichkolwiek informacji na swój temat. Nasze serwery internetowe mogą zbierać informacje na temat nazw domenowych, ale nie adresów e-mail gości. Ponadto istnieją części Witryny, gdzie możemy wymagać zbierania danych osobowych do określonych celów, takich jak przekazanie określonych informacji na żądanie. Zbierane informacje mogą obejmować imię i nazwisko, adres, telefon, numer faksu lub adres e-mail. Można odmówić wszelkich żądań dotyczących danych osobowych. Niniejsze Witryna nie jest przeznaczona dla osób poniżej 13 roku życia. W sposób świadomy nie prosimy ani nie zbieramy danych osobowych od ani o dzieciach i nie kierujemy świadomie naszych produktów ani usług do dzieci.

Wykorzystywanie zebranych informacji

Zebrane przez nas informacje na temat nazwy domenowej nie są wykorzystywane do personalnej identyfikacji użytkownika. Służą one do pomiaru statystyk wyświetleń takich jak liczba osób odwiedzających Witrynę, średni czas spędzony na Witrynie, odwiedzane strony itd. Wykorzystujemy te informacje do pomiaru korzystania z naszej Witryny i do poprawy treści naszej Witryny.

Gdy od użytkownika zbierane są inne informacje, takie jak imię i nazwisko i adres e-mail, spółka Graphic Controls dołoży uzasadnionych wysiłków, aby w momencie zbierania informacji powiadomić użytkownika, w jaki sposób informacje te będą wykorzystywane. Zazwyczaj podawane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do odpowiedzi na zapytanie lub do przetwarzania żądania. Informacje te będę udostępniane innym jednostkom spółki Graphic Controls, ale tylko, jeżeli będzie to niezbędne do spełnienia żądania lub do powiązanych celów.

Spółka Graphic Controls nie udostępnia ani nie wypożycza danych osobowych na temat użytkowników żadnym stronom trzecim do ich celów marketingowych. Spółka Graphic Controls udostępni informacje na temat użytkowników jeżeli użytkownik ją o to poprosi lub jeżeli będzie tego wymagało prawo bądź inne legalnie ograniczone okoliczności.

W przypadku zarejestrowania się online w jednej z jednostek spółki Graphic Controls, mogą one wykorzystywać dane użytkownika do dostarczania dostosowanych informacji na temat ofert spółki Graphic Controls, aby wspierać potrzeby biznesowe użytkownika. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat praktyk spółki Graphic Controls dotyczących prywatności, należy zapoznać się z polityką prywatności związaną z Witryną internetową spółki Graphic Controls.

Łącza do innych witryn

Witryna spółki Graphic Controls może zawierać łącza do innych witryn, takich jak dystrybutorzy lub przedstawiciele handlowi spółki Graphic Controls. Chociaż spółka Graphic Controls czyni uzasadnione wysiłki, aby umieszczać wyłącznie odnośniki do Witryn współdzielących wysokie standardy i poszanowanie prywatności spółki Graphic Controls, spółka Graphic Controls nie odpowiada za treść, bezpieczeństwo ani praktyki prywatności stosowane przez inne Witryny.

Bezpieczeństwo zebranych informacji

Spółka Graphic Controls utrzymuje ścisłe fizyczne, elektroniczne i administracyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed nieupoważnionym lub nieodpowiednim dostępem. Spółka Graphic Controls ogranicza dostęp do informacji na temat użytkownika do tych pracowników spółki Graphic Controls, którzy muszą znać te informacje w celu odpowiedzi na pytanie lub żądanie. Pracownicy nadużywający danych osobowych podlegają karom dyscyplinarnym.

Dostęp do zebranych informacji

Użytkownik może przeglądać i aktualizować przekazane spółce Graphic Controls za pośrednictwem niniejszej Witryny informacje kontaktując się w opisany niżej sposób.

Kontakt z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie do niniejszej polityki prywatności, prosimy o użycie strony Kontakt z nami. Spółka Graphic Controls chętnie odpowie na Państwa pytania i sugestie dotyczące niniejszej polityki prywatności.

Zmiany niniejszej polityki

Proszę okresowo sprawdzać politykę prywatności, aby zapoznać się ze wszelkimi zmianami. Chociaż spółka Graphic Controls zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub uzupełniania niniejszej polityki prywatności, spółka Graphic Controls powiadomi użytkownika na niniejszej Witrynie o wszelkich poważnych zmianach w ciągu 30 dni po zmianie.


Warunki korzystania | Warunki sprzedaży | Zasady zwrotów | Privacy Policy | Kodeks etyczny

Copyright 2020 Nissha Medical Technologies. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Podane tu znaki towarowe OEM są znakami towarowymi odpowiednich producentów OEM, a nie firmy Nissha Medical Technologies. Firma Nissha Medical Technologies zrzeka się jakichkolwiek powiązań ani związków między swoimi produktami a produktami odpowiednich producentów OEM.