Warunki sprzedaży

POSTANOWIENIA I WARUNKI SPRZEDAŻY

 1. Wszelkie warunki i postanowienia zamówienia Nabywcy, które są niezgodne z niniejszymi Postanowieniami i Warunkami nie będą wiążące dla Sprzedawcy i nie należy ich uważać za obowiązujące dla sprzedaży lub wysyłki rozważanych tu produktów. Złożenie zamówienia oznacza akceptację niniejszych Postanowień i Warunków; umowa będzie wiążąca po otrzymaniu przez Sprzedawcę zamówienia Kupującego lub po jego zatwierdzeniu przez Sprzedawcę.
 2. Do cen opisanych w niniejszej umowie zostaną dodane wszelkie dodatkowe koszty wynikające z praw lub przepisów rządowych (lub wynikających ze zwiększonych kosztów surowców bądź zapasów stosowanych podczas wytwarzania odpowiednich towarów). Wszelkie narzędzia wykorzystywane podczas wytwarzania przez Sprzedawcę jakichkolwiek produktów pozostają własnością Sprzedawcy. Jeżeli Sprzedawca nie wyraził na to zgody na piśmie, Kupujący nie otrzymuje żadnych praw własności ani wyłącznego użytku.
 3. Niniejsza umowa nie może być anulowana w części ani w całości przez Kupującego bez pisemnej zgody Sprzedawcy. Sprzedawca ma prawo w dowolnym momencie i okresie zawiesić lub ograniczyć kredyt na całość lub niewypełnioną część niniejszej umowy i Kupujący nie będzie miał prawa do anulowania z powodu takiego zawieszenia lub ograniczenia. Jeżeli Kupujący zwleka lub nie uznaje swych zobowiązań, Sprzedający bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z jego strony i bez zrzekania się żadnych praw do odszkodowań ani innych praw, może anulować każdą niezrealizowaną część niniejszej umowy.
 4. Sprzedawca ma prawo do wysyłki w jednym lub więcej transportach.
 5. Niniejsze towary, technologie lub oprogramowanie zostały wysłane ze Stanów Zjednoczonych zgodnie z przepisami dotyczącymi eksportu. Odchylenia sprzeczne z prawem Stanów Zjednoczonych są niedozwolone.
 6. Standardowe Terminy to 20 dni, jednak mogą różnić się w zależności od sytuacji Kupującego.
 7. Obowiązuje minimalna wartość zamówienia i ilość. W celu uzyskania konkretnych danych należy skontaktować się ze Sprzedawcą.
 8. W przypadku dostaw franko miejsce przeznaczenia podlegają one zmianom stawek frachtu przewoźników między datą wysłania i dostarczenia produktu.
 9. Ceny Sprzedawcy nie obejmują podatków od sprzedaży, akcyzowych lub podobnych. W konsekwencji, Kupujący, oprócz określonej tu ceny towarów, zapłaci wszelkie obecne lub przyszłe podatki od sprzedaży, akcyzowe i podobne obowiązujące dla sprzedaży towarów lub zamiast tego Kupujący przedstawi Sprzedawcy dopuszczalny przez odpowiednie władze podatkowe certyfikat zwolnienia z podatku.
 10. Jeżeli Kupujący zgodnie z warunkami zamówienia nie zwolni lub nie zaakceptuje liczby każdego pierwotnie zamówionego przedmiotu, Sprzedający zastrzega sobie prawo do:
  1. Ponownego fakturowania liczby zwolnionych lub zaakceptowanych po zmienionej cenie sprzedaży opartej na cenie jednostkowej dla ilości zwolnionej lub zaakceptowanej.
  2. Wysyłki i fakturowania niedostarczonych ilości zgodnie z pierwotnym zamówieniem.
  3. Wysyłki i fakturowania liczby jednostek przetwarzanych lub zakończonych po cenie na zamówieniu.
 11. Wszystkie zamówienia podlegają standardowej zmienności liczby produkcyjnej. Nadmiar lub niedobór nieprzekraczający dziesięciu procent (10%) będzie stanowił wypełnienie zamówienia. Sprzedawca wystawi fakturę, a Kupujący zapłaci za dokładną liczbę wysłaną.
 12. Gdy Kupujący zaakceptuje wzór, wszelkie przyszłe zmiany będą wprowadzane na koszt Kupującego. Opóźnienie akceptacji wzoru lub żądanie zmiany po zaakceptowaniu mogą spowodować wydłużenie daty dostawy wedle uznania Sprzedawcy. Zmiany pierwotnego wzoru mogą spowodować zwiększenie ceny dla Kupującego zależnie od wymogów materiałowych, robocizny i narzędziowych.
 13. Jeżeli Kupujący dostarcza etykiety, folie lub inne materiały, dopuszczalny jest rabat nieprzekraczający dziesięciu procent (10%) w celu pokrycia strat podczas produkcji. Sprzedawca nie odpowiada za dostarczony przez Kupującego wadliwy produkt.
 14. Przedmioty magazynowe zakupione od Sprzedawcy kwalifikują się do zwrotu pod warunkiem, że są obecnym przedmiotem katalogowym i że nie jest naruszona integralność produktu i jego opakowania. Zwroty muszą być dokonywane w ciągu dwunastu (12) miesięcy od fakturowania, sześciu (6) miesięcy od wygaśnięcia ważności i poniżej dwóch miesięcy od magazynowania przez Sprzedawcę. W każdym przypadku zwrotu przedmiotu magazynowego zostanie doliczona dwudziestoprocentowa (25%) opłata za ponowne magazynowanie. Produkty wykonane na zamówienie nie podlegają zwrotom.
 15. Sprzedawca gwarantuje, że w momencie dostawy do przewoźnika produkty są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych. Sprzedawca zgadza się wymienić, bezpłatnie dla Kupującego, wszystkie produkty wadliwe i zwrócone do Sprzedawcy z opłaconym transportem, w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni od wysyłki takiego produktu przez Sprzedawcę do Kupującego. Niniejsza gwarancja zastępuje wszystkie inne gwarancje, wyrażone wprost, domniemane i statutowe, w tym gwarancje przydatności handlowej. Jedynym zobowiązaniem Sprzedawcy będzie wymiana wadliwych produktów zgodnie z niniejszymi Postanowieniami i Sprzedawca w żadnym razie nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody następcze.
 16. Nieprawidłowy produkt odebrany wskutek niedokładnej wysyłki przez Sprzedawcę będzie wymieniony bezpłatnie dla Kupującego z opłaceniem transportu pod warunkiem zgłoszenia niezgodności Sprzedawcy w ciągu trzydziestu (30) dni od fakturowania i zwrócenia niezgodnego produktu do Sprzedawcy.
 17. Wszystkie niezgodności spowodowane wadą lub niedokładnością będą wymagały zwrotu kosztów za pierwotną fakturę i wygenerowania nowej faktury na produkt zastępczy wysłany do Kupującego. Wszystkie zwrócone produkty muszą być w oryginalnych opakowaniach i podlegać inspekcji po odebraniu, przed zastosowaniem zwrotu kosztów. 18) Przed zwrotem produktu Sprzedawca musi wystawić zgodę na zwrot towarów (ang. Return Goods Authorisation, RGA). W celu zapewnienia prawidłowego zwrotu kosztów Kupujący musi opisać każde pudełko zwracane do Sprzedawcy przydzielonym numerem RGA. RGA ma ważność czterdziestu pięciu (45) dni.
 18. Sprzedawca nie będzie odpowiedzialny za opóźnienia dostawy lub niepowodzenia produkcji spowodowane przyczynami leżącymi poza jego uzasadnioną kontrolą, takich jak działanie siły wyższej, działania lub zaniechania Kupującego, działania lub zaniechania władz cywilnych lub wojskowych, priorytety, pożary, strajki, powodzie, epidemie, ograniczenia spowodowane kwarantanną, zamieszki, wojna, opóźnienia transportowe oraz brak możliwości spowodowany przyczyną poza racjonalną kontrolą Sprzedawcy, uniemożliwiającą mu uzyskanie niezbędnych materiałów lub zakładów produkcyjnych. Sprzedawca będzie miał prawo anulować, odmówić lub opóźnić przesyłkę jakiegokolwiek zamówienia z powodu niespełnienia warunków płatności ze strony Kupującego do Sprzedawcy.

 


Warunki korzystania | Warunki sprzedaży | Zasady zwrotów | Privacy Policy | Kodeks etyczny

Copyright 2020 Nissha Medical Technologies. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Podane tu znaki towarowe OEM są znakami towarowymi odpowiednich producentów OEM, a nie firmy Nissha Medical Technologies. Firma Nissha Medical Technologies zrzeka się jakichkolwiek powiązań ani związków między swoimi produktami a produktami odpowiednich producentów OEM.